معاشقه با واژه ها

خداوند بی نهایت است، لامکان و بی زمان ،اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. ملاصدرا

» دلتنگی :: ۱۳٩٤/٤/٦
» غرق در تکنولوژی وقت گیر! :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» معابد مهر :: ۱۳٩۳/۸/٢٠
» به آرامی شروع به مردن می کنی ! :: ۱۳٩۳/٦/٤
» شکوفایی! :: ۱۳٩۳/٥/٤
» بازهم آویخته به گذشته ! :: ۱۳٩۳/٤/٢٩
» هی آریو ! :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» زنده بودن یا ....! :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» کتابهای ِ صوتی ! :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» ارائه گزارش ! :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» ناتمام ! :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» همین جوری ! :: ۱۳٩۳/٢/٦
» ریچارد فرای :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» این واژه های ِ ایرانی ! :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» خویشکاری انسان ! :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» فروهرها :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» نوبهار :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» رستاخیز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» کتابهایی که با اسفند می آیند ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» همین جوریانه ! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» خوره یا هورنه یا خورن :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» شال سرخ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» آرزوی من این است ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» برف می بارد ! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» درد جاودانگی :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» مقدونی یا مغانی مسئله این است ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» آذر & آتر&آتور& آگر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» خسرو شیرین دهنان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» Hush!Grils don't scearm :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» اشه وهیشته :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» من و خودم :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» pate- pata :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» شاگرد و معلم :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» کاسی :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» ایران فرهنگی :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» The Quest for Identity :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» قهوه ی ِ تلخ :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» هومئا :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» هوتخشان :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» آینده :: ۱۳٩٢/٩/٦
» جم شید ! :: ۱۳٩٢/٩/٤
» دوست نما ها :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» تعادل :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» کانون پرورش فکری :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» my family :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» اردشیر خوَرّه :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» عروسی سارای :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» افشین یداللهی :: ۱۳٩٢/۸/٩
» تورج دریایی :: ۱۳٩٢/۸/۸
» عین القضات همدانی :: ۱۳٩٢/۸/٧
» من یه دیوونه ام وقتش عاقل شم ! :: ۱۳٩٢/۸/٧
» شهر خودفرمان ! :: ۱۳٩٢/۸/٦
» عشق من ریشه ها ! :: ۱۳٩٢/۸/۱
» همین جوری :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» استاد :: ۱۳٩٢/٧/۸
» گذشته :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» شاهزاده خانمی از ییلاق :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» چرم و کمر :: ۱۳٩٢/٥/۳
» تسویه حساب 2 :: ۱۳٩٢/٥/٢
» پارکینگ اختصاصی :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» تسویه حساب :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» ناکجا! :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» ترس بدون مرز! :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» می نویسم خط می زنم ! :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» pride and prejudice :: ۱۳٩٢/٤/٦
» فهیمه رحیمی :: ۱۳٩٢/٤/٥
» attachment :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» numismatic :: ۱۳٩٢/۳/٧
» شور ِ شیرین ! :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» فلک به مردم نادان دهد زمام امور ! :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» چهار فیلم با یک بلیط ! :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» یاد! :: ۱۳٩٢/٢/٩
» tano mansra :: ۱۳٩٢/٢/٥
» باب اسفنجی :: ۱۳٩٢/٢/۳
» بیستون =خدا :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» میثره :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» سال نو شد! :: ۱۳٩٢/۱/٥
» دکتر ضایع کن ! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» گربه ی ِ چلاق ! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» مردگان خشمگین ، مردگان آرام :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» ترس و لرز :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» شجاع دل :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» کارهای ناتمام من ! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» تنگولیدن ! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» آن مرد با اسب آمد! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» آبا :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» تاکسی نارنجی با سس توهم ! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» pardon me :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» هفت گناه ! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» زائری زیر باران :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» پیاده شو؛ برقصیم ! :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» چشمانی بالای گره بسته ! :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» همین طوری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» یلدانگاری :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» My passion :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» زندگی خصوصی :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» Des leben der Andere* :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» جادوی نویسنده 5 :: ۱۳٩۱/٩/۸
» فیزیوگرافی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» دزد کتاب :: ۱۳٩۱/٩/۱
» بانوی اساطیر ایران :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» جادوی نویسنده 4 :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» the help :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» یک حبه قند :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» ضدخاطرات :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» همین جوری :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» دکتر عبدالعظیم رضایی :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» عشق سگی (amores perros) :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» جنس اول :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» chance :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» ترشی زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» جادوی نویسنده 3 :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» گوشواره های برفی :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» کمی به عقب برگردیم ! :: ۱۳٩۱/۸/٩
» jealous :: ۱۳٩۱/۸/٦
» مهاجر :: ۱۳٩۱/۸/۳
» جادوی نویسنده 2 :: ۱۳٩۱/۸/۳
» اورهان پاموک :: ۱۳٩۱/۸/۱
» نمی دانم ! :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» *competition :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» آرکی تایپ ( 2) :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» آرکی تایپ ها (1) :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» زبان گرجی :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» همین طوری :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ?I'm nobody!Who are you :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» جادوی نویسنده ! :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تحول انگیز! :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» پیتزا مخلوط یا دکتری زبانهای باستانی ! :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» انتهای خیابان هشتم ! :: ۱۳٩۱/٧/٩
» اهلی کردن ! :: ۱۳٩۱/٧/٥
» غربت! :: ۱۳٩۱/٧/۱
» تمام شد ! :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» رکوئیم برای دوستم ! :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» اگر زندگی این است ! :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» همین طوری :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» فامیل بازی ! :: ۱۳٩۱/٦/٩
» همین طوری ! :: ۱۳٩۱/٦/٦
» هی فلانی ! :: ۱۳٩۱/٥/٥
» اتیمولوژی :: ۱۳٩۱/٥/۳
» واژه های آشنا ! :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» زن با دو ریشه ! :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» اعصاب بی اعصاب ! :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» فروردین یشت :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» گاهی بدون حضور خاطرات ! :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» این روزها :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» کارلوس فوئنتس :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» بیگانه مثل واژه بودن ! :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» اعلام برنامه ! :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم ! :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» ژان کوکتو با چای گلستان :: ۱۳٩۱/٢/٩
» تقدیر!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» عشق فیلم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» نوسازی جهان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» باید امشب بروم ! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» ازدحام کوچه ی خوشبخت ! :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» آهستگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» همین جوری!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» تیمره :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» آدامو :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» گاهی :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» واکنشی به نام خیانت :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» بازگشت به خویشتن :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» یار آغلادی‌‌،من آغلادیم :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» Noima :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» دیگه دچار عشق نشدیم :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
» je taime :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» همینجوری :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» من به دنبال خودم هرشب در خم هر کوچه می گردم ! :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» عاصی :: ۱۳٩٠/٥/۸
» خانه ی دوست کجاست !!! :: ۱۳٩٠/٥/٢
» سیمرغ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» بودا :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» دلیل وجودی اسطوره :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
» ناگفته ها :: ۱۳٩٠/٤/٩
» یادگار :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» زبان پارتی آذری :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» ریشه های ما :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» خیام :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» حافظ :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» شب دراز است و قلندر بیدار.... :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» I was lost :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» mirror :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» i dont now :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» بوبن :: ۱۳٩٠/٢/٧
» ای مهربانتر از برگ :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» صادق خان هدایت :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» اشتراک :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» همین طوری !!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» تیشتریه :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» راهزنان باستان :: ۱۳٩٠/۱/٩
» Ban hopelessness :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» بازگشت نیاکان فراموش شده ی ما :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» به رنگ آتش :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۱
» تیشتر :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» سیبویه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» مطربی داوود دم در شهر من :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» game over :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» بداهه نوازی :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» مردان کمیاب :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» چهل سالگی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» پند :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» یادگار زریران :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» کورش بزرگ :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» ارداویراف نامه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» درنای سپید سیبری :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» هرگز... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» ضحاک :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» شدن... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» همینجوری :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» خدا و من :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» تولد خورشید مبارک :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» نیایش :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» مولانا :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» خودخواهی :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» کرتیرموسس روحانیت در دولت ساسانی :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» خطوطی که باید دوباره بیاموزم ! :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» لاادری ! :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» غربت یه دیوار بین منو دستات :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» از جنس کلمه و رنگ :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» کتاب سوزان :: ۱۳۸٩/٩/٩
» پری خوانی :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» من !!!!!!!! :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» حضرت مولاناو ...... :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» کسی مقصر نیست !!!!!!!!! :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» رویین تن بودن .............! :: ۱۳۸٩/۸/٤
» غزل بگو به سادگی .... :: ۱۳۸٩/۸/٢
» سیاوش :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» عطر :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» پله پله تا ملاقات خدا :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» بیمار روانی :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» تعادلی که ناگهان بهم می خورد!!!!!! :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» بهار حضور توست :: ۱۳۸٩/٧/۱٥
» خانه دوست کجاست !!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٩/٧/٧
» روزهای برفی :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» هم دردی :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» فروغ فرخزاد :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» حکیم فردوسی :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
» بازهم کوندرا :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» نقاش - پیامبر :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» نیمه غایب :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» فراموش شده ها ! :: ۱۳۸٩/٦/٩
» شگفتی یک لبخند :: ۱۳۸٩/٦/٦
» دو فرشته :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» بچه ! :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» قانون کپی رایت کیلو چنده ؟ :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» مرد باشیم !!!!!!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» زاویه دید :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» پای روضه ی خودت گریه نکن ! :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» وسوسه :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» کوری :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» جوناتان مرغ دریایی :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» بازار زرگرها :: ۱۳۸٩/٥/٧
» زندگی :: ۱۳۸٩/٥/٤
» عزیز میلیون دلاری :: ۱۳۸٩/٥/٢
» ایرج کریمی -نسل جادویی :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» آدم :: ۱۳۸٩/٤/۳٠
» میگل د اونامونو :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» زنان بدون مردان -2 :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» جمود :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» بزرگ علوی :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» بازگشت به روزمرگی :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» امتحانیات :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» هزاردستان :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» زنان بدون مردان :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» امید :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» ترس و لرز :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» خیانت :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
» نام جاوید وطن صبح امید وطن ! :: ۱۳۸٩/۳/٤
» مینوی خرد :: ۱۳۸٩/۳/٢
» وندیداد :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» سنگی بر گوری :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» هوشنگ ابتهاج :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» عشق و بانوی ناتمام کجا !آئورای فوئنتس کجا! :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» من عاشقتم دلت قرص هیچی نگو - هیچی نپرس :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» آرزو :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» معمم.کور و ادنا اوبراین :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» ژوزه ساراماگو :: ۱۳۸٩/٢/٧
» پینوکیو :: ۱۳۸٩/٢/٤
» آزاد مثل قاصدک های بهاری ! :: ۱۳۸٩/٢/٢
» جرج اورول :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» خواندن ! :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» هزار و یک شب :: ۱۳۸٩/۱/٩
» هشتاد و هشت نامه :: ۱۳۸٩/۱/۸
» نوروز مبارک باد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» افکار بدچرا!!!!!!!! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» هورتن صدای یک هو می شنود ! :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» تصویر دوریان گری :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» عزیزکم :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» لحظه ای با من باش... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» آرش کمانگیر :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» گروس عبدالملکیان :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» با او حرف بزن :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» یک - دو- سه ،آرامش :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» جشن سده :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» آلبادسس پدس :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» من قاتل پسرتان هستم ! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» فروغ فرخزاد :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» ابله !!!! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» آزادی یا مرگ! :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» اورهان ولی و طمع زندگی :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» ناظم حکمت :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» درباره خودمان ! :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» سرباز فرهنگ و نزار قبانی !!!!!!!!!! :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» شل سیلور استاین :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» عباس معروفی :: ۱۳۸۸/٩/۸
» ریموند کارور :: ۱۳۸۸/٩/۱
» غاده السمان :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» خالد حسینی :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» اشمیت و بوبن :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» حسین منزوی :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» اری دلوکا :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» صمد بهرنگی :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» لورا اسکوئیول :: ۱۳۸۸/۸/٩
» جومپا لاهیری :: ۱۳۸۸/۸/۳
» داستان یک شهر :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» سلینجر :: ۱۳۸۸/٧/٢٦
» فیلم بازی :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» ایتالو کالوینو :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» شهر اسلامی :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
» ارتباط ایرانی :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» سه بر خوانی :: ۱۳۸۸/٧/٧
» سنت شفاهی در ایران باستان :: ۱۳۸۸/٧/٥
» کتاب :: ۱۳۸۸/٧/٢
» حکمت :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» به کجا چنین شتابان! :: ۱۳۸۸/٦/۸
» تذکره الاولیاء- حسن بصری :: ۱۳۸۸/٦/٤
» رفتن... :: ۱۳۸۸/٦/٢
» بی تا :: ۱۳۸۸/٦/۱
» فیه مافیه :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» روزمرگی :: ۱۳۸۸/٥/٢۸
» تهمینه :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» نغمه :: ۱۳۸۸/٥/٢۱
» اروپا :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» خدا بودن :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» چت :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» رفتن :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» شعر :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» انار :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
» چشم عروسک :: ۱۳۸۸/٥/٦
» شعر دیگران :: ۱۳۸۸/٥/٤
» ای دوست ، ای ترنم باران :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» فیلم :: ۱۳۸۸/٤/٢٩
» هملت :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» اندر حکایت جناب مستطاب محمد صالح علا - شاعر :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» آهستگی :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» مدرک گرایی و کوندرا :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» به روز شدن :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» ترنم :: ۱۳۸۸/٤/٩
» لبه تاریکی :: ۱۳۸۸/٤/٦
» زاویه دید :: ۱۳۸۸/٤/٦
» جان شیفته :: ۱۳۸۸/٤/٤
» عبید :: ۱۳۸۸/٤/٤
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: ۱۳۸۸/٤/۳
» محتسب :: ۱۳۸۸/٤/۱
» بن بست :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» ۱۳۸۸/۳/٢٥ :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» تا انتها حضور :: ۱۳۸۸/۳/۱٩
» انگار گفته بودی لیلی :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» معنای جدید واژه ها :: ۱۳۸۸/۳/۱٧
» کلیله و دمنه :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» دجیک جیک مستون :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» با حافظ :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» جان جانان :: ۱۳۸۸/۳/۱٠
» زرگان دنیای سخن :: ۱۳۸۸/۳/٤
» ترانه های یک در میان روحم :: ۱۳۸۸/۳/٤
» بویسپرد :: ۱۳۸۸/۳/۳
» صندلی خالی :: ۱۳۸۸/٢/٢٩
» سحر :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» گوسان پارسی :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» زبان پهلوی :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» کامپیوتر :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» چرا دایره ؟؟؟ :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» کتابدار :: ۱۳۸۸/٢/٧
» طعم گیلاس :: ۱۳۸۸/٢/٦
» بر باد رفته :: ۱۳۸۸/٢/٢
» عشق فیلم :: ۱۳۸۸/٢/۱
» سپید- سیاه - خاکستری :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» لهجه در شعر :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» به سلحشور مراجعه کن :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» من وآدم های بی ادب :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» امان از پز روشنفکری :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
» سفرهای نوروزی و بخت نامراد :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» ترانه های سرزمین مادری ام :: ۱۳۸۸/۱/٩
» نوروز :: ۱۳۸۸/۱/۸
» سالی که گذشت .... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» کودکی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» خانه های یک شکل :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» تنهایی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» زندان سلیمان :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» آقای استاد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» خواب :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» قضاوت :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» فیلم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» سورنا :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» رستوران :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۳
» کودکی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» اسفند :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» شعری از حضرت خیام نیشابوری :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» بازگشت :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
» چیزی شبیه معجزه :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» کوندرا و دیگران :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» زندگی در لحظه :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» آواز گنجشگ ها :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» بدون عنوان :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
» کتاب کتاب باز هم کتاب :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» زندگی - زندگی - زندگی :: ۱۳۸٧/٩/۳
» زن و فرهنگ :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
» روزمرگی :: ۱۳۸٧/۸/۱٥
» خندیدن :: ۱۳۸٧/۸/۱
» من عاشق خیابان انقلاب هستم :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» فروغ :: ۱۳۸٧/٧/٤
» مرگ :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
» ادب آداب دارد :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» رسانه ملی :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» نگاه نکن کی می گه گوش بده چی می گه! :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» شکرگزاری :: ۱۳۸٧/٦/٧
» درود و سپاس :: ۱۳۸٧/٦/٧
» سه گانه خراسان :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» گلستان سعدی :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» ارتفاعات تخت سلیمان :: ۱۳۸٧/٥/٧
» تابو :: ۱۳۸٧/٥/٥
» سلطانیه :: ۱۳۸٧/٥/۳
» تخت سلیمان :: ۱۳۸٧/٥/۱
» تخت سلیمان :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» تخت سلیمان :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
» از تنهایی مگریز! :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» اندر احوالات سعدی خوانی ما :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» مانترسپند 1 :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» باد ما راخواهد برد :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» رویش :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» میلان کوندرا :: ۱۳۸٧/٤/٥
» دوستان من :: ۱۳۸٧/٤/۳
» عکس های غار قلعه کرد :: ۱۳۸٧/۳/٢٩
» غار قلعه کرد :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» دگیدلتنگی های آدمی :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» التهاب روح :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» ۱۳۸٧/۳/۱ :: ۱۳۸٧/۳/۱
» فرهنگ نماد های ایرانی - 1 :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» گوشه ی از دلتنگی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» روزگار من :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
» ۱۳۸٦/۱٢/۱ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» ۱۳۸٦/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٩ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» سلامی دوباره :: ۱۳۸٦/٩/٧
» ۱۳۸٦/٧/٢۸ :: ۱۳۸٦/٧/٢۸