خواب

خمیازه سرعت شگفت انگیز اینترنت ! خستگی من ؛ اسفند پایان ناپذیر ؛ خیابان های شلوغ ؛ سرمای استخوان سوز ؛ خریدهای بی سرو و ته ؛ ماچ وبوسه های بیخود عید با زنان فامیل ؛ سر درد های عذاب آور من ؛ حساب و کتاب مالی (‌چقدر قراره به حساب بریزند ؟)خوب فکر کردن دیگه بسه متفکر

/ 0 نظر / 11 بازدید