هوتخشان

رشته یِ زبانهای باستانی رشته یِ ریشه ها ست و تاریخ واژه ها ! دکتر دریایی در کتاب ساسانیان به طبقه یِ بازرگانان که اشاره می کند . از دشمنی موبدان و طبقه یِ روحانی با این طبقه سخن می گوید و یکی از علت های مشکوک بودن آسروان ( روحانیون ) به این طبقه را سغدی بودن اکثر بازرگانان می شمارد ! این طبقه در دوره یی از نازلترین طبقات جامعه به حساب می آمده است ! البته بعدها جایگاه این طبقه تغییر می کند و دچار تحول و صعود می شود . به این طبقه در دوره یِ ساسانی هوتخشان می گفتند ! که Hu معنی خوب و toxsh ( تخش ) به معنی سعی و تلاش و aan هم که الف و نون جمع است! پس معنی این واژه می شود کسانی که بسیار یا خوب سعی و تلاش می کنند !

/ 1 نظر / 71 بازدید
زویا

پس من میشم آنتی هوتخش :دی مرسی از اطلاعات خوبی که میدی [قلب]