هفت گناه !

به دهانت خیره می مانم

                                  که زندگی من و ما را نشخوار می کند

و از گناه های کرده و ناکرده ی 

                                   ما با نفرتی بر لب و اشتیاقی در دل سخن می گوید

و لذتی ناشناس در درونت تیر می کشد!

و هر روز صبح  ردپای قدیسین را در خوابت دنبال می کنی

خودت باور می کنی  که در سرزمین ریاکاری قدیسه شده ای !

/ 2 نظر / 63 بازدید
دونا

قدیسه ای وجود ندارد... این را حتی قدیسه ها هم می گویند... (کریستین بوبن)