رستوران

چند شب پیش با دوستان به رستوران رفته بودیم و طبق معمول که من از مطالعه رفتار مردم در حالت های مختلف لذت می برم شروع کردم به بررسی حرکات و با وجود تذکرات همراهان همچنان به شغل شریف کنجکاوی ادامه  دادم . تلویزیون بزرگ سالن یوزارسیف پخش می کردمرد میز کناری ما با ولعی وصف ناپذیر سریال را دنبال می کرد و مدام پسرش را ساکت می کرد و به گارسون غر می زد که صدای تلویزیون را زیاد کند ! نمی دانم اگر می خواست سریال نگاه کند برای چه به رستوران آمده بود! کافی بود رستوران را به خانه ببرد .

/ 0 نظر / 5 بازدید