چشمانی بالای گره بسته !

زندگی شاید همین لحظه ای گذرایی باشد که گاهی ثبت می شود در ذهنت و گاهی هم نه !  و شاید دسته گل هایی باشد که دسته دسته پنج شنبه عصرها از تنها گل فروشی با سلیقه ای شهر می خری تا نمیدانم با این گل ها چه کنی ! دل به دست بیاوری ! بگویی به یادت بودم ! یا دوستی را محکم کنی و هم زمان با هورت کشیدن قهوه ای فرانسویت بگویی : زندگی داشتن چشمان بالای گره بسته است ! و من گره دستها را از هم باز کنم و زل بزنم به فنجان قهوه ام که تلخ تر از همیشه است و بروم به ته این احساس ها و روزمرگی را از کلماتت بو بکشم ! و دوباره برسم به همان دلزدگی همیشه ام که می گوید: همه ی این ها فقط یک بازی احمقانه است باور نکن ! و یادم بیاید که  دسته های گل نرگس تو را  توی خوابگاه که بوی عفن هوس و همخوابگی می دهد پرت کرده ام  از بی انگیزگی که فقط عطر هوس دارد !

/ 0 نظر / 3 بازدید