tano mansra

این روزها سروش و هاتف غیبی و تن فرمان بودن او و نامش که معنای اطلاعت را می دهد ذهنم را خیلی به خودش مشغول کرده در کتاب سروش یسن از دکتر راشد محصل خواندم که راجع به سروش نوشته بود تنو مانثره و ایشان این واژه را تن فرمان ترجمه کرده بودند ! خیلی ترکیب رویایی است که ایزدی تنش از کلام مقدس یا مانثره باشد ! به هر حال همین واژه ی سروش را کریستین سن در کتاب ایران در دوره ساسانی با برداشتی از کتاب دین های ایرانی نیبرگ -اطلاعت- ترجمه کرده است . همان طور که می دانید سروش جز ء ایزدانی است که از ایران باستان و از درون گات ها و یشت ها به درون شعر شاعران سفر کرده است و حتی او را گاهی با سیمرغ شاهنامه یکی می دانند ! به هرحال سروش که هم اینک نیز برای ما معنی پیام آور غیبی را دارد زاییده ی اندیشه شاعران قبایلی است که شعر را بر پشت اسبانشان می سرودند .

دینهای ایرانی = نیبرگ

ایران در دوره ی ساسانی = آرتور کریستین سن

سروش یسن = تقی راشد محصل

مقاله ی ِ سکه شناسی ترجمه می کنم هر کجا کم می آورم می روم ترانه های در ِ پیت انگلیسی ترجمه می کنم.زبان

/ 2 نظر / 19 بازدید
فرزاد اقبال

سلام. حال و هوایت منو بدون مناسبت ویژه ای یاد هال و هوای خودم در دورانی جوونی ترم انداخت.

فرنوش

سروش در رویاهام اسم پسر نداشته م می باشد:)